Είστε εδώ

Η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΑΘΗΝΑ ΣΩΒ. 1907

Το βιβλίο αναφέρεται στην ανάγκη της εξύψωσης της σωματικής αγωγής, ίση με την πνευματική κατάρτιση.
Είναι πολλαπλή η ανάγκη, προσωπική, κοινωνική και εθνική.
α) Προσωπική, την άμυνα εκάστου κατά των κινδύνων. (Ένας εξασθενημένος από την καθιστή εργασία ή ανθυγιεινής διαίτης οργανισμός απειλείται καθημερινά).
β) Κοινωνική, διότι η κοινωνία έχει συμφέρον να αποτελείται από υγιή μέλη και παραγωγικά.
γ) Εθνική, διότι το έθνος του οποίου οι πολίτες βρίσκονται σε σωματικό και ηθικό εκφυλισμό, είναι καταδικασμένοι να υποδουλωθούν.
«Σκοπός του βιβλίου είναι η μεθοδική διάδοσις και συστηματική οργάνωσις της Σκοπευτικής ασκήσεως ανά τον Ελληνισμόν.
Εις τας σελίδας του συνοψίζονται πάσαι αι χρήσιμαι οδηγίαι δια την σύστασιν Σκοπευτικών Σωματείων, Λαϊκών και Σχολικών Σκοπευτηρίων και Σχολών, δια την διδασκαλία της Σκοπεύσεως, δια την τέλεσιν Διαγωνισμών και Αγώνων, δια την εκλογήν και χρήσιν Σκοπευτικών Όπλων, μετά των απαραιτήτων επεξηγηματικών εικόνων και σχεδιογραφημάτων».
Άπαντα τόμος 9ος σ. 411.