Είστε εδώ

ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ, Βιβλίο με εικόνες Αθήνα Σ.Ω.Β. 1903

Ο Δροσίνης γράφει στον πρόλογο του βιβλίου:
«… Το μικρό αυτό βιβλίο θα συντελέση ίσως, ώστε να αναπτυχθή η αγάπη προς τα τόσον αγαθά και τόσον ήμερα οικιακά πτηνά, και συγχρόνως θα δείξη πως η Ορνιθοκομία ημπορεί να καταστή προσοδοφόρος επιχείρησις δια τους έχοντας όρεξιν να επιδοθούν αποκλειστικώς εις αυτήν».