Είστε εδώ

Επιστημονικά μαθήματα 1905

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

«Από της 12 Μαρτίου μέχρι της 9 Απριλίου ωργανώθη σειρά επτά επιστημονικών μαθημάτων σχετιζομένων προς τα εις το Εκπαιδευτικόν Μουσείον εκτεθειμένα αντικείμενα. Τα μαθήματα ταύτα ήσαν τα εξής:
Αστρονομίας υπό Δ. Αιγινήτου, Υγιεινής υπό Κ. Σάββα, Βοτανικής υπό Σ. Μηλιαράκη, Φυσικής υπό Β. Αιγινήτου, Ζωολογίας υπό Ν. Χ. Αποστολίδη, Γεωολογίας υπό Π. Πρωτοπαπαδάκη και περί Διεθνούς Γλώσσης υπό Εμ. Δραγούμη. Εγίνοντο εις την αίθουσαν του Συλλόγου τας εσπερινάς ώρας επί καταβολή δραχμών 10 δι’ ολόκληρον την σειράν. Εις τα επτά ταύτα μαθήματα προσετέθη και όγδοον υπό του περεπιδημούντος τότε εις Αθήνας Γάλλου αιγυπτιολόγου, προσωπικού φίλου του Βικέλα, Γάστωνος Μασπερώ Περί του τρόπου καθ’ ον εδιδάσκοντο τα τέκνα των αρχαίων Αιγυπτίων. Το μάθημα τούτο ετίμησε δια της παρουσίας της και η Βασίλισσα Όλγα, προσωπικώς συνδεομένη με τον Γάλλον σοφόν».
Χρονικά 1899-1939 σ. 34