Είστε εδώ

Ιστορική Λαογραφική βιβλιοθήκη 1927 - 1930

Όπως κάθε μια προσπάθεια δημιουργίας έχει την ιστορία της, έτσι και η Ιστορική Λαογραφική Βιβλιοθήκη έχει τη δική της.
Το 1924 ένα χειμωνιάτικο πρωινό ο Ιωάννης Αθανασάκης πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρήκε τον Δροσίνη μόνο του στο δωματιάκι του, στον Σ.Ω.Β., εκεί όπου προσέφερε τη ζωή και την ψυχή του.

Ο Δροσίνης διηγείται στα Σκόρπια Φύλλα της Ζωής του, σ. 116 και 289, τόμος Δ΄ το σχετικό περιστατικό:
«Ο Ιωάννης Αθανασάκης με γελαστή όψη όρμησε στο γραφείο μου, κλείδωσε την πόρτα και μου είπε:
- Έχω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο για το Σύλλογο, εμπιστευτικά. Κάποιος, που δεν θέλει να φανερωθή το όνομά του, έχει να διαθέση για σκοπόν εθνοφελή, που θα του συσταίναμε, το ποσόν ενός σχεδόν εκατομμυρίου σε χρεώγραφα και μετρητά, φυλαγμένα στην Εθνική Τράπεζα. Του είπα πως θα συνεννοηθώ μαζί σου και θα του πω. Τι να του προτείνουμε;
- Να το διαθέσωμε για εκδόσεις βιβλίων αναφερομένων στην Ιστορία μας και τη Λαογραφία.
- Συμφωνώ μαζί σου. Διατύπωσε σ’ ένα υπόμνημα, που θα του υποβάλω, την πρότασή μας με όλα τα δικαιολογητικά της και τον τρόπο της εφαρμογής της με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να την παραδεχθή. Μετά το λέμε στο διοικητικό Συμβούλιο.»

Το υπόμνημά του έγινε πρόθυμα δεκτό: Εις την Γενικήν Συνέλευσιν της 27 Ιανουαρίου 1927 και στα πρακτικά του Σ.Ω.Β. του έτους 1927 σημειώνονται επίσης:
«Το Δ. Συμβούλιον απεδέχθη ευγνωμόνως την μεγάλην δωρεάν και απεφάσισεν όπως έχη αύτη ιδιαίτερον λογαριασμόν και ανεξάρτητον διαχείρισιν, αι δε εκδόσεις της αποτελέσουν ειδικήν σειράν δημοσιευμάτων του Συλλόγου ομοιομόρφων και υπ’ αύξοντα αριθμόν και φέρουν τον γενικόν τίτλον Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη. Δια την φροντίδα της εξευρέσεως καταλλήλου ύλης και την εκτέλεσιν των τευχών της σειράς ορίζεται επιτροπή εκ των μελών του Δ. Συμβουλίου Ι. Π. Δοανίδου ως Προέδρου και Γ. Δροσίνη ως Γραμματέως και τριών μελών του Συλλόγου: των καθηγητών Κωνσταντίνου Αμάντου, Σωκράτους Κουγέα και του διευθυντού του Λαογραφικού Αρχείου Στίλπωνος Κυριακίδου.»
Η δωρεά είχε δωθεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το όνειρο του Δροσίνη πραγματοποιήθηκε.
Η Ιστορική Λαογραφική Βιβλιοθήκη, άρχισε τις εκδόσεις της σε τόμους αριθμημένους.
1) Ο Δ. Λουκόπουλος «Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί» 1927.
2) Ο Π. Κοντογιάννης «Ιστορικά έγγραφα της Ελληνικής επανάστασης».
3) Ο Κ. Πασαγιάννης «Μανιάτικα Μυρολόγια και Τραγούδια» 1928.
4) Ε. Τζιάτζιου «Τραγούδια των Σαρακατσαναίων» 1928.
5) Ο Σ. Θεοτόκης «Αλληλογραφία Καποδίστρια» Ευνάρδου 1928-
2 τεύχη..
6) Ο Κ. Μαλέας «Εικόνες Λαϊκής Αρχιτεκτονικής» 1929.
7) Ο Κ. Αμάντου «Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή» 1930.
8) Ο Δ. Λουκόπουλος «Ποιμενικά της Ρούμελης» 1930.
9) «50 Δημώδη Άσματα Πελοποννήσου και Κρήτης» 1930.
10) Ο Σ. Θεοτόκης «Οι τελευταίοι χαιρετισμοί του Ρήγα» 1931.
11) Ο Δ. Λουκόπουλος « Ο Ρουμελιώτης Καπετάνιος του 1921
Ανδρίτσος Σαφάκας και το Αρχείο του» 1931.
12) Η Μέλπως Ο Μερλιέ «Τραγούδια της Ρούμελης μετά Μουσικής» 1931.
14) Ο Δ. Λουκόπουλος «Γεωργικά της Ρούμελης» 1938.
Ο Α. Βροντή «Ροδιακά» 1939.