Είστε εδώ

ΤΟ ΑΣΤΥ

Ανέλαβε μαζί με τον Δημήτριο Κακλαμάνο και το Θέμο Άννινο την ίδρυση και έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΑΣΤΥ. Μετέτρεψαν το περιοδικό ΑΣΤΥ σε καθημερινή εικονογραφημένη εφημερίδα μεγάλου σχήματος πολιτικών, κοινωνικών και φιλολογικών θεμάτων.
Ο Θέμος Άννινος ανέλαβε τη γενική διεύθυνση και την καλλιτεχνική σύνθεση, ενώ οι Γ. Δροσίνης και Δ. Κακλαμάνος τη διεύθυνση της σύνταξης.
Το γραφείο του Άστεως εγκαταστάθηκε στο μεσαίο πάτωμα του πατρικού σπιτιού του Δροσίνη, στην οδό Παρθεναγωγείου, όπου βρίσκοταν τότε το γραφείο της ΕΣΤΙΑΣ και παρέμεινε εκεί μέχρι τη 17η Δεκεμβρίου 1891, οπότε μεταφέρθηκε στην οδό Σίνα αριθμός 4 όπου ιδρύθηκε τυπογραφείο ειδικώς κατηρτισμένον. Η συνεργασία με τον Δροσίνη κράτησε μέχρι το τέλος του 1891.

ΤΟ ΑΣΤΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΙΣ МЕГА ΣΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΜΗΝΟΣ

Η εν Αθήναις εκδιδομένη ευτράπελος έφημερίς το Άστυ από του προσεχούς μηνός μεταβάλλει, χαρακτήρα, παραιτούσα δε τον μέχρι τούδε τύπον, υπό τον οποίον ανελλιπώς επί πέντε συνεχή έτη εξεδόθη, εισέρχεται εις την χορείαν των καθημερινών εφημερίδων, κατά τούτο ριζικώς διαφέρουσα των άλλων συναδέλφων, ότι και υπό την νέαν αυτής μορφήν θα εξακολουθή να είνε εικονογραφημένη.
Εν τη μεγάλη και προοδευτική αναπτύξει, την οποίαν ο ημερήσιος τύπος έλαβε παρ’ ημίν κατά τα τελευταία έτη, ενομίσαμεν ότι έμενε θέσις δια φύλλον κοινωνικόν και οικογενειακόν κυρίως έχον χαρακτήρα, το οποίον μη παραμελούν την πολιτικήν ήδυνατο να εκμεταλλεύεται χρησίμως και τερπνώς διά τους αναγνώστας του το παρθένον ακόμη έδαφος της κοινωνικής, φιλολογικής και καλλιτεχνικής κινήσεως, να μετέχη δε και αμέσως της τελευταίας ταύτης διά της δημοσιεύσεως επικαίρων εικόνων, σχεδιογραφημάτων και γελοιογραφιών.
Εκ της γνώμης ταύτης εγεννήθη η ιδέα της μετατροπής του Άστεως εις καθημερινην εικονογραφημένην εφημερίδα, οποία θα έμφανισθή εις το κοινόν εντός του μηνός Οκτωβρίου.
Το νέον Άστυ οι αναλαβόντες την έκδοσιν αυτού επιδιώκομεν να καταστήσωμεν εφημερίδα προ πάντων ευάρεστον, ικανοποιούσαν δε πάσαν εύλογον απαίτησιν του κοινού. Ενήμερος και ακριβής εν τη χρονογραφία, μετριοπαθής και κοσμία εις τας πολιτικάς κρίσεις, ενεργόν λαμβάνουσα μέρος εις την φιλολογικήν και καλλιτεχνικήν δράσιν, επιμελώς παρακολουθούσα την κοινωνικήν ζωήν και επί πάσι κοσμούμενη δι’ εικόνων και γελοιογραφιών, αναγομένων εις τα γεγονότα της ημέρας, και αντικαθιστώσα κατά το μέρος της τούτο την παρ’ ημίν έλλειψιν της επικαίρου εικονογραφίας και της γελοιογραφίας — αίτινες αμφότεραι αποτελούσι σήμερον εν των κυρίων θελγήτρων πολλών εκ των γνωστοτέρων ευρωπαϊκών φύλλων, — η νέα έφημερίς ελπίζομεν ότι θα είνε τοιαύτη, ώστε να μη λεχθή ότι αυξάνει απλώς κατά εν τα εν Αθήναις εκδιδόμενα φύλλα.
Χάριν της πραγματοποιήσεως του σκοπού τούτου συνεκεντρώσαμεν περί το Άστυ ευρύν κύκλον λογίων, επιστημόνων και καλλιτεχνών, εξ εκείνων των οποίων τα ονόματα είνε γνωστότερα παρ’ ημίν, εμεριμνήσαμεν δ’ όπως δια τελειοτάτου τυπογραφείου η εκτύπωσις του φύλλου αποβή αξία του χαρακτήρος αυτού.
Ούτως, έχομεν την πεποίθησιν ότι το κοινόν θα εξακολουθήση περιβάλλον διά της αγάπης του και υπό την νέαν αύτης μορφήν την εφημερίδα, ήτις ύπό άλλο σχήμα και με σκοπόν διάφορον ζωηράς είλκυσε συμπαθείας και εβάδισεν απροσκόπτως επί πενταετίαν ολόκληρον.
Η ημέρα της εκδόσεως του πρώτου φύλλου του καθημερινού Άστεως θα αναγγελθή δι’ ιδιαιτέρων γνωστοποιήσεων εγκαίρως.
Εν αθήναις, τη 24 Σεπτεμβρίου 1890
Θ. ΑΝΝΙΝΟΣ, Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ, ΔΗΜ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ.